معلم کلاس چند پایه برای فهمیدن نیازهای دانش آموزان و جامعه ی محلی باید از مهارت های پژوهش آگاه باشد .

دانش آموزان خود را بشناسد و تجربیات آن ها را بداند و راهکارهایی را به کار بندد که فرآیند یادگیری را جذاب و مؤثر کند و هم چنین باید در شناخت و توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان توانا باشد .

او نقش مهمی را به عنوان یک مشاور و رابط اجتماعی برای دانش آموزان و جامعه ی محلی دارد .

معلم کلاس چند پایه اغلب تحصیل کرده ترین فرد است که می تواند در زمینه های مختلفی از جمله :

رفع اختلافات بین مردم و برقراری روابط سالم و سازنده بین آنان تأثیر گذار باشد.

ویژگی بسته سوالات راهبران آموزشی و تربیتی