تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی دانش آموزان در مدارس

۴۹۰۰ تومان
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها

اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

۲۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون امور اداری(ویژه معاونان اجرایی ، آموزشی ، مدیران )

۴۹۰۰ تومان
0