تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی دانش آموزان در مدارس

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

دانلود تجربیات مدون آموزشی نظم و انضباط

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون طراحی سوال و تقلب در امتحانات

۶۹۰۰ تومان
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها

اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

۲۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون امور اداری(ویژه معاونان اجرایی ، آموزشی ، مدیران )

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون سرپرست مجتمع های آموزشی

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون مدیر مدرسه شماره ۲

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجـربیات مدون نقش معلم در کاهش کمرویی دانش آموزان

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون بهبود مدیریت آموزشگاهی

۴۹۰۰ تومان

تجربیات مدون مدیر مدرسه ابتدایی

۴۹۰۰ تومان
0