تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون تربیت‌ معلم (دانشسرا)

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون اختلالات یادگیری در دانش آموزان

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی دانش آموزان در مدارس

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون طراحی سوال و تقلب در امتحانات

۶۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون تنبلی دانش آموزان و اهمال کاری

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجـربیات مدون نقش معلم در کاهش کمرویی دانش آموزان

۴۹۰۰ تومان

تجربیات مدون ارتقا در کلاس درس چگونه باشیم

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون راهکارهای کاهش افت تحصیلی

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۴۹۰۰ تومان
تجربیات مدون معاون پرورشی

تجربیات مدون نحوه تاثیر مدیریت معلم

۴۹۰۰ تومان
0