گزارش تخصصی راهکارهای ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی توسعه تفکر پژوهشی

۳۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی روشهایی برای کاهش پرخاشگری دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی ارتباط با همکاران در محیط کار

۳۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی بازده تحصیلی دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی تقویت تندخوانی – مهارت خواندن

۴۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای نوین برای مدرسه ای بهتر

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی شورای معلمان و دانش آموزان مدارس

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی پیشنهاد برای واگذاری مسئولیت به دانش‌آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی کاهش تیک عصبی و ناخن جویدن

۳۹۰۰ تومان
0