دانلود گزارش تخصصی رشته طراحی صنعتی هنرستان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی اشنایی با رشته برق و آینده شغلی آن

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی معلمان و هنرآموز رشته عمران

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی رشته خیاطی ویژه دبیران فنی و کار دانش

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی دبیر معماری

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی مدیر هنرستان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

دانلود گزارش تخصصی رشته برق

۲۹۰۰ تومان
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها

اقدام پژوهی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

۲۹۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی رشته خیاطی ویژه دبیران فنی و کار دانش

۲۹۰۰ تومان
0