گزارش تخصصی راهکارهای ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی درمان‌ پرخاشگری در کودکان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی پیشنهاد برای واگذاری مسئولیت به دانش‌آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی انگیزه و احساسات مثبت دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی تاثیر ورزش در رشد شخصیت دانش اموزان و افسردگی

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی اختلال یادگیری در دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی بررسی مشکلات تحصیلی دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی مسئولیت پذیری دانش آموزان

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی انگیزه در تثبیت یادگیری

۳۹۰۰ تومان
گزارش تخصصی علوم

گزارش تخصصی راهکارهای پیشنهادی پوشش معلم بر یادگیری

۳۹۰۰ تومان
0