اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به انجام فعالیتهای ورزشی

۳۹۰۰ تومان
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها

اقدام پژوهی مهارت در حرکات و شوت بسکتبال

۳۹۰۰ تومان

اقدام پژوهی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــــوزان

۴۹۰۰ تومان

اقدام پژوهی تأثیر تربیت بدنی بر سلامت جسم و روان

۳۹۰۰ تومان
0